กลับสู่หน้าหลัก

thumbs
นางสาวนธวันต์ แก้วกอง
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางญาณิศา ปิ่นแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางสาวธริดา ทิพภูมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
thumbs
นางสาวอัญชนา จันทร์เพ็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวจรรยา โพธิ์ศรีทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
thumbs
นางสาววรพรรณ พงษ์ศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
thumbs
นางสาวชุลีพร เฉียมวิจิตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
thumbs
นายศรรวริศ ณัฎฐ์ชานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
thumbs
นางสาวอำพรรณ์ แก้วอิน
ครู คศ. 2
thumbs
นางสาวปิยะพร บุญธรรม
ครู คศ. 1
thumbs
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงหอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายอภิชาติ พิชญรัศมีมาน
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์ ดับเพลิง)
thumbs
นางจิราภรณ์ อุ่นเรือน
ลูกจ้างประจำ (นักการ)
thumbs
นางสาวธัญลักษณ์ ปิ่นปลื้มจิตต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
thumbs
นางสาวนริศรา บุญชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสาวกรกมล ชัยชิต
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสาวเพ็ญศิริณภา พงษ์ศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสาวจุฑามาส เปียสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายนิมิตต์ ไชยสุนะ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายเกียรติชัย อำนวยศักดิ์โสภณ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายณัฐวุฒิ ท้วมสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายอุเทน ภาคภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายสุวัฒน์ชัย ทวีบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายโกศล ขุนทอง
พนักงงานจ้างทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto20_27.jpg person_upload/backend/groupphoto20_28.jpg
Share on Line
Share on Pinterest