กลับสู่หน้าหลัก

thumbs
นายปรีชาวุฒิ โมรา
ปลัดเทศบาลตำบลสำรอง
089-9254694
thumbs
นางสาวนธวันต์ แก้วกอง
หัวหน้าสำนักปลัด
089-1629664
thumbs
นางกิตติยา อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-1629453
thumbs
นายวันชัย เขมะวิชานุรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-6439901
    person_upload/backend/groupphoto19_23.jpg person_upload/backend/groupphoto19_24.jpg person_upload/backend/groupphoto19_25.jpg person_upload/backend/groupphoto19_26.jpg
Share on Line
Share on Pinterest