กลับสู่หน้าหลัก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง

ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด

Share on Line
Share on Pinterest