กลับสู่หน้าหลัก

ปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง (264,500.-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สูง 5.8 เมตร ยาว 17.00 เมตร ริมทางถนนในลุ่มช่วงโค้งบ้านนายอเนก ขำพวง รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด 

Share on Line
Share on Pinterest