กลับสู่หน้าหลัก

แผนส่งเสริมคุณธรรม

แผนส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ของเทศบาลตำบลสำรอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest